TIMETABLES
Routes Duration
Patra - Sami 2:45
Killini - Poros 1:20